ANALİZ

HİPOTEZ TESTLERİ

Hipotez Testleri, istatistiki olarak hipotez bir veya birden fazla kitle hakkında ileri sürülen, doğru yada yanlış olması mümkün olan ifadeleri test etmek için yapılan analizlerin genel halidir. Bir analize başlamadan önce ulaşılmak istenen sonucu belirlemek gerekir. Bunun içinde o testin hipotezini doğru kurmak analize başlamanın ve doğru analizi seçmenin en önemli etkenlerindendir. Eğer hipotez yanlış seçilirse yapılan analizlerde doğru sonucu verememektedir.


GÜVENİRLİK ANALİZİ

Güvenirlik analizi, Yapılan anketlerde, anketin ne kadar güvenilir olduğu hakkında bilgi veren bir test istatistiğidir. Cronbach’s Alpha en çok tercih edilen güvenirlik analizi çeşididir. Piyasada yapılan çeşitli anketler sonucunda bu anketlerin ne kadar güvenilir olduğu hakkında belli fikirler vermekte ve analizde yapılacak testlerin gerçek sonuca yakınlığına bakılmak istendiğinde güvenirlik analizi bu durumu bize gösterir.


FAKTÖR ANALİZİ

Faktör analizinin amacı, değişken sayısını azaltmak ve asıl değişkenlerin arasındaki ilişkilerden yararlanarak bulunan yeni yapılar ortaya çıkararak bu faktörleri isimlendirmektir. Faktör analizi; Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Tıp, Psikoloji, Sosyoloji gibi alanlarda kullanılmaktadır.


BARTLET TESTİ

Faktör analizi yapılmadan önce değişkenlerin arasında yüksek korelasyonlar olup olmadığını test eder. Yapılan ölçümün faktör analizine uygunluğuna bakmaktadır.


AÇIKLAYICI FAKTÖR ANALİZİ

Açıklayıcı Faktör analizi aralarında korelasyon olmayan faktörleri bulmayı amaçlayan bir faktör analizi çeşididir Bu yöntem p sayıdaki değişkenden oluşan veri setinin kovaryans ve korelasyon matrisinden yararlanarak eşit yada daha az sayıda ve birbirlerinden bağımsız yeni değişkenler çıkarmaktadır. Toplum bilimleri, Davranış bilimleri, Sağlık bilimleri gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır.


REGRESYON ANALİZİ

Regresyon analizi aralarında sebep sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişkenler için yapılan bir analiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, doğrusalolmayan regresyon vb. çeşitleri vardır. Finans, Tıp, Sosyoloji, Psikoloji gibi birçok alanda yapılan bir analiz çeşididir.


KORELASYON ANALİZİ

Korelasyon Analizi, iki veya daha fazla değişkenin aralarında ilişki olup olmadığını ve bu ilişkinin derecesini ölçen bir testtir. Yapılan araştırmalarda eğer değişkenler arasında bir ilişki bulunmak isteniyorsa ve bu ilişkinin miktarı bilinmek isteniyorsa korelasyon katsayılarından yararlanılmaktadır. Korelasyon çeşitleri olarak başta gelen Pearson, Spearman Rho ve Kendal Tau korelasyon katsayıları en çok kullanılan korelasyon katsayılarıdır.


ANOVA (VARYANS ANALİZİ) TESTİ

Tek Yönlü ve iki yönlü varyans analizi (ANOVA) olarak ikiye ayrılır. İki ve ikiden fazla bağımsız değişkenlerin ortalamaları arasındaki farklılığa bakmak için kullanılan bir testtir. Çoğu alanda karşımıza çıkan bu test en çok kullanılan analiz yöntemlerinden biridir.


Kİ KARE TESTİ

Ki Kare Testi, çoğu araştırmalarda çeşitli kategorilere giren deneklerin, nesnelerin veya cevapların sayısı ile ilgilenen bir testtir. Ki kare testinin kullanılan testleri olarak, Uygunluk Testi, Bağımsızlık Testi, Varyans Testi, Homojenlik Testi ve Bağımlı GruplarınTesti kullanılmaktadır. Ki Kare testi Tıp alanı başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bir test olarak karşımıza çıkar.


MANN WHİTNEY U TESTİ

Mann Whitney U Testi parametrik olmayan testler arasında en çok kullanılan testler arasındadır. Bu test iki bağımsız örneklemin aynı kitleden alınıp alınmadığını ve birbirinden farklı olup olmadığını test eden parametrik olmayan bir testtir. Aynı zamanda Mann Whitney U Testi parametrik bir test olan t testinin alternatifi olan bir testtir.


WİLCOXON TESTİ

Wilcoxon testi, bağımlı iki örnekte ortaya çıkmaktadır. Eşleştirilmiş (Paired) T Testinin alternatifi olarak kullanılmaktadır. Çiftler arasındaki farkların yönü ve miktarını dikkate alan bir parametrik olmayan testtir. Tıp başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılır.


MANOVA ANALİZİ (ÇOK DEĞİŞKENLİ VARYANS ANALİZİ)

MANOVA(Çok Değişkenli Varyans Analizi) iki veya daha fazla bağımsız ve bağımlı grupların rastgele seçilen ve çok değişkenli normal dağılımı varsayımını sağlaması durumunda, normal dağılıma dayalı hipotezleri test etmek maçıyla kullanılır. Hipotez kurulumuna dayalı olarak üç çeşit manova çeidi vardır. Bunlar, Tek yönlü MANOVA, İki Yönlü MANOVA ve Faktöriyel MANOVA şeklindedir.


CLUSTER (KÜMELEME)ANALİZİ

Doğal gruplamaları kesin olarak bilinmeyen değişkenleri belli alt kümelere ayıran çok değişkenli istatistik analiz çeşididir. Başka bir ifadeyle, değişkenleri, aralarındaki benzerlik yada farklılıklara dayalı olarak hesaplanan bazı ölçülerden yararlanarak homojen olarak gruplara bölmek amacıyla kullanılan bir analizdir. Kümeleme analizi hemen hemen tüm alanlarda kullanılan bir analiz çeşidi olarak bu analizin kullanıldığı bazı alanlar, Tıp, Biyoloji, Arkeoloji, Ekoloji ve Psikolojidir.


DİSCRİMİNANT (AYRIM) ANALİZİ

Discriminant analizi, Çokdeğişkenli istatistik olarak normal dağılım gösteren gruplarının profillerini belirlemeye yarayan fonksiyonlar bulmak bu fonksiyonlara ait birimlerin hatalarını minimum olacak şekilde hangi gruba atılması gerektiğini gösteren bir testtir. Cluster (Kümeleme) Analizinden farklı olarak doğal grupları açıkça bilinen değişkenleri kümelenmelerini araştırmaktadır. Tıp, Biyoloji, Arkeoloji, Ekolojive Psikoloji gibi birçok alanda kullanılmaktadır.


TREND ANALİZİ

Zaman Serilerinin çeşitlerinden biri olan trend analizi, birbirini izleyen belli dönemlere ait verilerin artış veya azalışlarını yüzde olarak gösteren bir analiz çeşididir. Trend analizi mali ve finansal, inşaat, jeoloji, sosyal ve birçok alanda kullanılmakta olup bu alanlarla ilgili çeşitli verilerin yorumlanmasını yapmakta ve geleceğe yönelik tahminleri sunmaktadır.


ANALİZ

© 2019 lebovciconcept.com. Tüm Hakları Saklıdır.